top of page

Tec Startup Garage: BATCH 2 2021B

Public·110 members
Robert Montoya
Robert Montoya

Topografske karte Srbije 25000: Å ta su i kako ih koristiti?


Topografske karte Srbije 25000: Å ta su i kako ih koristiti?
Topografske karte Srbije 25000 su detaljni prikazi reljefa i drugih geografskih objekata na teritoriji Srbije, izraÄeni u razmeri 1:25000. To znaÄi da jedan centimetar na karti predstavlja 250 metara u stvarnosti. Ove karte su veoma korisne za planinare, turiste, lovce, ribolovce, geologe, arheologe i sve one koji Åele da istraÅe prirodne i kulturne lepote Srbije.


topografske karte srbije 25000Topografske karte Srbije 25000 se sastoje od 1440 listova koji pokrivaju celu zemlju. Svaki list ima svoj broj i naziv koji oznaÄavaju njegov poloÅaj i sadrÅaj. Na primer, list broj 436-3-4 se zove "Kopaonik" i prikazuje deo planine Kopaonik sa njenim vrhovima, dolinama, reÄicama, putevima, naseljima i drugim znaÄajnim taÄkama.


Da biste koristili topografske karte Srbije 25000, potrebno je da znate osnovne pojmove i simbole koji se koriste na njima. Na primer, konture su linije koje povezuju taÄke iste nadmorske visine i sluÅe za prikazivanje reljefa. Å to su konture guÅÄe, to je teren strmiji. Boje na karti takoÄe imaju svoje znaÄenje. Zelena boja oznaÄava Åume, Åuta livade i oranice, plava vode, crvena puteve i granice, a ljubiÄasta naselja i objekte od kulturnog znaÄaja.


Osim toga, na topografskim kartama Srbije 25000 se nalaze i razni simboli koji predstavljaju razliÄite vrste objekata. Na primer, krug sa taÄkom u sredini oznaÄava vrh planine ili brda, a trougao sa brojem oznaÄava visinu tog vrha. Kvadrat sa slovom oznaÄava naselje ili grad, a krst sa slovom ozna


Äava crkvu ili manastir. Ovi i mnogi drugi simboli su objaÅnjeni u legendi koja se nalazi na svakom listu karte.


Topografske karte Srbije 25000 su nastale kao rezultat dugogodiÅnjeg rada Geografskog instituta "Jovan CvijiÄ" koji je zapoÄeo izradu ovih karata joÅ 1953. godine. Karte su izraÄivane na osnovu aerofotogrametrijskih snimaka i terenskih merenja i provera. Do danas je izdato oko 90% listova, a rad na preostalim se nastavlja.


Ako Åelite da nabavite topografske karte Srbije 25000, moÅete ih kupiti u prodavnici Geografskog instituta "Jovan CvijiÄ" u Beogradu ili naruÄiti putem njihovog sajta. TakoÄe, moÅete ih preuzeti u digitalnom formatu sa portala Geosrbija koji omoguÄava pregled i pretragu ovih karata na internetu. Bilo da ih koristite na papiru ili na ekranu, topografske karte Srbije 25000 Äe vam pruÅiti bogatstvo informacija o naÅoj zemlji i pomoÄi vam da je bolje upoznate i cenite. 29c81ba772


https://www.theraphustle.com/group/university-of-g-a-m-e/discussion/060ef10e-b507-4c25-833a-19cd27e840f4

https://www.ciudadanomundial.com/forum/education-forum/alexandre-pires-discografia-torrent-repack

https://www.110main.com/forum/web-design-trends/how-to-play-recoil-a-classic-tank-shooter-game-from-1999-on-windows-7

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page